www.benhvienungthudanang.com.vn faviconswww.benhvienungthudanang.com.vnVisit site

www.benhvienungthudanang.com.vn Url QR Code
URL QR Code
The Website www.benhvienungthudanang.com.vn is ranked 14,746,403 in the world (among the 30 million websites),and this website gets very low of visitors.It has 14 backlinks, Site IP is 113.160.224.39,the coordinates of this location are latitude 16.0678 & longitude 108.2208 and page download cost 3.27s,speed is about 15Kb/s.The page size is 50.03Kb,and charset is UTF-8.Last update: Apr 17 2014 02:47:07
Like TheWebsiteInfo?!  
Website Information
  • Title:Bệnh viện Ung thư Thành phố Đà Nẵng - Khoa y hoc hat nhan - TT nghien cuu Ung thu - Nghien cuu khoa hoc - Chan doan ung thu - Phong Tai chinh - Ke toan - Khoa Kiem soat nhiem khuan - Khoa Dieu tri tich cuc - Khoa Xet nghiem - Khoa Truyen mau - Khoa tam soat ung thu - Phat hien som - Thong cao bao chi - Phat trien chuyen mon - Tin tuc benh vien - Khoa Gay me hoi suc - Thong bao - Hoi nghi - Hoi thao - Khoa Vu va phu khoa - Khoa Than kinh, dau co va long nguc - Danh sach benh nhan - Khoa Tiet nieu, sinh duc nam va mo mem - Khoa Tieu hoa - Phong Cong nghe Thong tin va Vien thong - Khoa Duoc - Tien bo trong nghien cuu Ung thu - Khoa Ung thu He Tao mau - Bao chi noi ve benh vien ung thu - Khoa Kham benh - Cach phong benh - Dieu tri ung thu - Phong To chuc can bo - Phong Hanh chinh - Quan tri - Khoa Benh ly tong quat - Khoa Chan doan hinh anh - Khoa Cham soc giam nhe - Phong Ke hoach Tong hop - Cac nha tai tro - Khoa Giai phau benh - Khoa Noi soi va tham do chuc nang - Phong Dieu duong - Khoa ky thuat phong xa - Phong Vat tu trang thiet bi y te - Da Nang da khanh thanh benh vien Ung thu hien dai - Don vi chan doan va dieu tri y hoc hat nhan - Cty CP Phát Triẻn Dịa Óc Cienco 5 - Benh vien Ung thu Da Nang giao luu voi doan Hanh trinh do - Don vi tam soat va chan doan som ung thu - Gioi thieu ve co so vat chat & Trang thiet bi chuyen mon - Tỏng Cty CP XNK và XD Viẹt Nam - Lao dong, tien luong - Mit tinh ky niem ngay 8 thang 3 - To chuc nhan luc cua khoa Than kinh - Dau co -Long nguc - Van dong gay quy ung ho Benh vien Ung thu tai Hoa Ky - Thuc hien thanh cong noi soi ao tren benh nhi 7 thang tuoi - Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Xo So Kien Thiet Va Dich vu In Da Nang - Nhung benh nhan ung thu ngheo dau tien duoc chua mien phi - Khanh thanh Benh vien Ung thu Da Nang: Hoi tu va se chia - Cty CP FPT - Cty CP Biẻn Tien Sa - Thong bao ve viec chuyen tru so lam viec - Kho thuoc doc - Khan truong hoan thien phuong an thiet ke khu Ky thuat nghiep vu Benh vien Ung thu - Dai Hoc LOYOLA - Hoa Ky mong muon hop tac khoa hoc va dao tao voi benh vien ung thu Da Nang - THONG BAO - Trung tam dieu tri Ung thu PARKWAY quan tam hop tac voi Benh vien Ung thu Da Nang - Cac benh ly dang duoc dieu tri tai khoa Than kinh - Dau co - Long nguc - Co so vat chat trang thiet bi - Agribank Da Nang ban giao xe cuu thuong cho Benh vien Ung thu thanh pho Da Nang - QUYET TAM DUA BENH VIEN UNG THU DA NANG VAO HOAT DONG TRONG THANG 9 NAM 2012 - Trung tam y te Cedar Sinais California, Hoa Ky tiep tuc goi tang benh vien ung thu Da Nang nhieu trang thiet bi y te chat luong cao - Quan tri co so vat chat - Nam 2011 - Nam ban le cho chuan bi hoat dong cua Benh vien Ung thu Da Nang - Ung dung FPT.eHospital cho benh vien Ung thu TP. Da Nang - Khách Sạn Furama Dà Nãng - Phong thi nghiem mien dich - Thong bao - LANH DAO HOI VA BENH VIEN TIEP ONG EBERHARD REECK - Ngan Hàng Lien Viẹt CN Dà Nãng - Ban be Quoc te voi Benh vien Ung thu Da Nang - Thong bao gui cac co so kham chua benh tai Thanh pho Da Nang - Le ket nap doan vien cong doan benh vien Ung thu Da Nang - LE CONG BO QD THANH LAP CHI BO CO SO BENH VIEN UNG THU DA NANG - Quan tam dao tao chuyen khoa sau dai hoc cho cac chuc danh chuyen mon ngoai bac sy - CAC BENH LY DUOC DIEU TRI TAI KHOA UNG THU HE TAO MAU - Hoi giao luu van hoa Nhat Viet va Trung tam y te Cedar Sinais Hoa Ky tang cuong giup do Benh vien ung thu Da Nang - Day nhanh tien do xay dung khu nha nghi nguoi nha benh nhan va chung cu cho nhan vien benh vien - Pho chu tich Hoi bao tro phu nu & tre em ngheo bat hanh den tham hoi nhung benh nhan nhap vien trong ngay dau tien. - Benh vien Ung thu Da Nang chuan bi trien khai cac he thong xa tri, y hoc hat nhan va chan doan hinh anh dong bo va hien dai - Don vi ky thuat va an toan phong xa - Da Nang: Phau thuat thanh cong cho benh nhan mang khoi u lon chen ngay co - Cty TNHH Hũu Thanh - LE NGHIEM THU TRANG THIET BI DO NGAN HANG TMCP DAU TU VA PHAT TRIEN VIET NAM TAI TRO CHO BENH VIEN UNG THU DA NANG
  • Keywords:Thiet ke web , thiet ke web dong , thiet ke web tinh , thiết kế web cao cấp , Quang ba web , Quang ba thuong hieu , Quang cao tren Google,Dich vu luu tru web,dang ky ten mien,website hosting,dich vu host,hosting gia re tai Vietnam
  • Description:Thiet ke web,thiet ke web dong,thiet ke web tinh,thiết kế web cao cấp,Quang ba web,Quang ba thuong hieu, Quang cao tren Google
  • IP Address:113.160.224.39
  • Server Location:Da Nang78 Vietnam(16.0678,108.2208)
  • Web Server:Apache/2.2.11 (Win32) DAV/2 mod_ssl/2.2.11 OpenSSL/0.9.8i PHP/5.2.9
  • Web Charset:UTF-8
  • Alexa Rank:#14746403
  • Pagerank:www.benhvienungthudanang.com.vn google PageRank
<h1> Tag
<h2> Tag
<strong> Tag
<b> Tag
Nofollow Links
Images Without Alt
Traffic
This report show rough estimate of www.benhvienungthudanang.com.vn's popularity
See the traffic for www.benhvienungthudanang.com.vn
HTTP Header Analysis
DNS Records Analysis
HostTypeTarget / IP(ipv6)TTLOther
benhvienungthudanang.com.vnA113.160.224.393598class:IN
benhvienungthudanang.com.vnNSdns15.fpt.vn3600class:IN
benhvienungthudanang.com.vnNSdns16.fpt.vn3600class:IN
www.benhvienungthudanang.com.vnCNAMEbenhvienungthudanang.com.vn3597class:IN
benhvienungthudanang.com.vnSOA3600mname:dns15.fpt.vn
rname:hostmaster.fpt.vn
serial:28
refresh:900
retry:600
expire:86400
minimum-ttl:3600
class:IN
Whois
benhvienungthudanang.com.vn domain is not supported