www.benhvienungthudanang.com.vn faviconswww.benhvienungthudanang.com.vnVisit site

www.benhvienungthudanang.com.vn Url QR Code
URL QR Code
The Website www.benhvienungthudanang.com.vn is ranked 16,799,303 in the world (among the 30 million websites),and this website gets very low of visitors.It has 9 backlinks, Site IP is 113.160.224.39,the coordinates of this location are latitude 16.0678 & longitude 108.2208 and page download cost 3.02s,speed is about 16Kb/s.The page size is 49.02Kb,and charset is UTF-8.Last update: Jul 31 2014 15:34:33
Like TheWebsiteInfo?!  
Website Information
  • Title:Bệnh viện Ung thư Thành phố Đà Nẵng - Khoa tam soat ung thu - Danh sach benh nhan - Phat hien som - Nghien cuu khoa hoc - Khoa Truyen mau - Tien bo trong nghien cuu Ung thu - Dieu tri ung thu - Khoa Tieu hoa - Khoa Cham soc giam nhe - Khoa Gay me hoi suc - Chan doan ung thu - Khoa Tiet nieu, sinh duc nam va mo mem - Cac nha tai tro - Phong Dieu duong - Thong cao bao chi - Khoa Benh ly tong quat - Khoa Than kinh, dau co va long nguc - Phong To chuc can bo - Phong Tai chinh - Ke toan - Khoa ky thuat phong xa - Khoa Kiem soat nhiem khuan - Thong bao - Phong Cong nghe Thong tin va Vien thong - Phong Ke hoach Tong hop - Khoa y hoc hat nhan - Khoa Giai phau benh - Phong Hanh chinh - Quan tri - Khoa Ung thu He Tao mau - Cach phong benh - Khoa Dieu tri tich cuc - Phong Vat tu trang thiet bi y te - Khoa Duoc - Khoa Vu va phu khoa - Khoa Chan doan hinh anh - Tin tuc benh vien - Bao chi noi ve benh vien ung thu - Hoi nghi - Hoi thao - Khoa Kham benh - TT nghien cuu Ung thu - Phat trien chuyen mon - Khoa Noi soi va tham do chuc nang - Khoa Xet nghiem - Benh vien Ung thu tiep nhan tai tro tri gia gan 100 trieu dong - Quan ly ho so benh an - BENH VIEN K HA NOI & BENH VIEN UNG THU DA NANG PHOI HOP TO CHUC LOP TAP HUAN CHAM SOC GIAM NHE VA DIEU TRI TICH CUC - Can canh Benh vien Ung thu Da Nang - HOI NGHI TONG KET HOAT DONG QUY 1 NAM 2013 - Thong tin ve Hoi thao Quoc gia Phong chong Ung thu nam 2010 - Hoi nghi Ban chap hanh Hoi ung thu Viet Nam duoc to chuc tai thanh pho Da Nang - Cty TNHH MTV Tong Cong Ty Tham Do Khai Thac Dau Khi - Gioi thieu ve co so vat chat & Trang thiet bi chuyen mon - Co so vat chat khoa Than kinh - Dau co - Long nguc - Co cau to chuc va tinh hinh hoat dong cua Khoa - GAP MAT CAN BO NHAN VIEN BENH VIEN UNG THU DA NANG - Ngan Hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nọi Viẹt Nam - Kho sinh pham dieu tri - Cty CP Phát Triẻn Dịa Óc Cienco 5 - Khoi dong hop tac y hoc ung thu giua Da Nang va bang Nam Uc - Hy vong cua benh nhan ngheo mien Trung - Tỏng Cong Ty Phan Bón và Hóa Chát Dàu Khí - Benh vien Cho Ray giup do Benh vien Ung thu Da Nang dao tao chuyen khoa - Trung tam y te Cedar Sinais California, Hoa Ky tiep tuc goi tang benh vien ung thu Da Nang nhieu trang thiet bi y te chat luong cao - Don vi dieu tri giam nhe va cham soc giai doan cuoi - Quan tam dao tao chuyen khoa sau dai hoc cho cac chuc danh chuyen mon ngoai bac sy - Tiet che dinh duong - Tuyen dung nhan luc chuyen mon dot 2 nam 2010 - To chuc, nhan su - Kham pha benh vien “dinh” o Viet Nam - Che do dai ngo 2011 - Phong xet nghiem virus truyen qua duong mau - Ngan Hàng Dàu Tu & Phát Triẻn Viẹt Nam - Cac benh ly dang duoc dieu tri tai khoa Vu va Phu khoa - Cty Bia Viet Nam ( Vietnam Brewery) - Kho thuoc thong thuong - Bao cao tong ket cong tac nam 2011 va trien khai nhiem vu nam 2012 - CHU TICH NUOC DEN THAM BENH VIEN UNG THU DA NANG - Phan dau dua benh vien ung thu Da Nang vao hoat dong ngay 19 thang 05 nam 2012 - Kho thuoc doc - Trung tam y te Cedar Sinais Hoa Ky tang nhieu giuong y te hieu Hill-room cho Benh vien Ung thu Da Nang - Thong bao ve viec chuyen tru so lam viec - Xí Nghiẹp Lien Doanh Vietsovpetro - Cac co quan ngoai giao cua Hoa Ky tai Viet Nam day manh hop tac voi Benh vien Ung thu Da Nang - Nhan luc chuyen mon cua benh vien ung thu Da Nang dang duoc dao tao chinh quy va chuyen sau - Mot so thong tin hoat dong cua benh vien ung thu Da Nang - Phong xet nghiem te bao hoc ung thu - Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Xo So Kien Thiet Va Dich vu In Da Nang - TIN VE HOI NGHI TONG KET CONG TAC 2013, TRIEN KHAI NHIEM VU NAM 2014 VA KY NIEM 01 NAM NGAY THANH LAP BENH VIEN UNG THU DN (19/01/2013 – 19/01/2014) - Mo thanh cong khoi u lon truoc xuong cung cut - Thong tin tuyen dung - Tin hoat dong Cong doan - Don vi xa phau - Tỏng Cty CP Khoan & Dịch Vụ Khoan Dàu Khí
  • Keywords:Thiet ke web , thiet ke web dong , thiet ke web tinh , thiết kế web cao cấp , Quang ba web , Quang ba thuong hieu , Quang cao tren Google,Dich vu luu tru web,dang ky ten mien,website hosting,dich vu host,hosting gia re tai Vietnam
  • Description:Thiet ke web,thiet ke web dong,thiet ke web tinh,thiết kế web cao cấp,Quang ba web,Quang ba thuong hieu, Quang cao tren Google
  • IP Address:113.160.224.39
  • Server Location:Da Nang78 Vietnam(16.0678,108.2208)
  • Web Server:Apache/2.2.11 (Win32) DAV/2 mod_ssl/2.2.11 OpenSSL/0.9.8i PHP/5.2.9
  • Web Charset:UTF-8
  • Alexa Rank:#16799303
  • Pagerank:www.benhvienungthudanang.com.vn google PageRank
<h1> Tag
<h2> Tag
<strong> Tag
<b> Tag
Nofollow Links
Images Without Alt
Traffic
This report show rough estimate of www.benhvienungthudanang.com.vn's popularity
See the traffic for www.benhvienungthudanang.com.vn
HTTP Header Analysis
DNS Records Analysis
HostTypeTarget / IP(ipv6)TTLOther
benhvienungthudanang.com.vnA113.160.224.393598class:IN
benhvienungthudanang.com.vnNSdns15.fpt.vn3600class:IN
benhvienungthudanang.com.vnNSdns16.fpt.vn3600class:IN
www.benhvienungthudanang.com.vnCNAMEbenhvienungthudanang.com.vn3598class:IN
benhvienungthudanang.com.vnSOA3600mname:dns15.fpt.vn
rname:hostmaster.fpt.vn
serial:54
refresh:900
retry:600
expire:86400
minimum-ttl:3600
class:IN
Whois